Home_The Chinese Seal Engraving professional website_Virtual Micro Studio
Virtual Micro Studio
會員登入  
真微書屋印學資料庫__點閱率62.3152083568085%篆刻年歷1051-1911__點閱率7.70855307216413%琳瑯滿目的數位化印譜__點閱率23.012248146813%篆刻講座-方寸有情__點閱率1.82426705772369%當代篆刻家專區__點閱率2.9918796740096%真微書屋&黃嘗銘__點閱率1.74309018996394%真微書屋篆刻印學網__點閱率0.404751713219203%回首頁繁簡轉換後回首頁
 
 印學在線>篆刻年歷>依人物瀏覽>姓名檢索>釋達受印庫搜尋  

 依年代瀏覽
 依人物瀏覽
 -- 隨機瀏覽
 -- 姓名檢索
 -- 姓名搜尋
 搜尋篆刻年歷
 關於篆刻年歷
 篆刻年歷書籍版
 篆刻年歷數位版
 索引檔下載

 
2011年1月1日起,本單元全面開放與《篆刻年歷1051-1911》全書相同的內容。
《篆刻年歷1051-1911》全書內容如有未盡事誼,請多利用真微印庫搜尋/瀏覽。
釋達受(六舟).1791 ∼ 1858
釋瑞光共有 22 則釋廣忍
頁次   1  2  
1791

釋達受(六舟).一歲/一八五八年卒。浙江海寧人。浙派。字六舟、秋楫,號萬峰退叟,俗姓姚氏。齋堂為小綠天庵、寶素室、墨王樓。出家於海昌白馬廟,行腳半天下,後主杭州西湖淨慈寺、蘇州嚮浪亭。嗜古,多才藝。工詩詞。精鑒別古器物和碑版,阮元稱之「金石僧」。摩拓彝器精絕。精刻竹。書善篆、隸、飛白。能畫,得徐渭之意。刻印,宗法秦漢,究心浙派,印風規矩穩重、秀雅茂勁。/之33

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1791年之033則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1824

趙之琛(次閑).約四十四歲/為釋達受(六舟.約卅四歲)刻〔佛弟子〕長方加框白文印。邊款為【次閑篆;;六舟自作,甲申立秋日也。】/1824±/之17
真微書屋註:《西泠八家印選》註:青田石。又,鈕頗精美,六舟自作者,款即記其製鈕也。

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1824年之017則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1824

釋達受(六舟).卅四歲/刻自用印〔六舟詩畫〕長方白文印。邊款為【六舟自製,甲申夏。甲申末伏,六舟自記。】/之21

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1824年之021則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1829

釋達受(六舟).卅九歲/刻〔家近南宮古墨池〕正方滿白文印。邊款為【道光九年三月朔,篆於南禪丈室,六舟。】原印今藏於杭州西泠印社。/之28

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1829年之028則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1830

釋達受(六舟).四十歲/刻〔鏡華道人〕正方朱文寬邊印。本印與〔社香〕正方朱文寬邊印為對印。邊款為【道光十年八月望日,篆於吳門南禪丈室,六舟。】/之29

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1830年之029則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1830

釋達受(六舟).四十歲/刻〔社香〕正方朱文寬邊印。/之30

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1830年之030則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1832

釋達受(六舟).四十二歲/為張謙(地山)刻〔雲槎〕正方朱文印。邊款為【壬辰八月晦日,六舟製。】/之32

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1832年之032則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1834

釋達受(六舟).四十四歲/為松濤刻〔松濤啟事〕長方白文印。邊款為【道光十四年八月二十日,仿漢銅印法,為松濤先生大雅正之,西湖六舟篆。】原印今藏於上海朵雲軒。/之14

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1834年之014則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1834

釋達受(六舟).四十四歲/刻自用印〔僧六舟借閱〕正方白文印。本印與〔海昌僧六舟心賞物〕正方白文印為二面印。邊款為【道光十四年重九日,六舟自作於吳下南禪丈室,時欲束裝邗江。】/之15

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1834年之015則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1834

釋達受(六舟).四十四歲/刻自用印〔海昌僧六舟心賞物〕正方白文印。/之16

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1834年之016則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1835

釋達受(六舟).四十五歲/刻自用印〔一日清閒一日僊〕正方白文印。邊款為【道光乙未九月七日,坐雨吳下滄浪亭之石枰山房,仿六朝人刻法,六舟。】/之22

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1835年之022則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1836

釋達受(六舟).四十六歲/刻自用印〔江南春〕長方白文印。邊款為【余住滄浪,焂已二歲,光陰過客,又到春回,作此以志鴻爪,六舟,丙申正月。】/之12

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1836年之012則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1836

釋達受(六舟).四十六歲/刻自用印〔六舟在新安所得書畫印〕長方朱文寬邊印。邊款為【鐘官圖,道光丙申小春月小旬,將返金閶門,拓此留別木庵先生雅翫,六舟并志;;鐘官圖,道光丙申九月二十日,拓贈子和先生雅翫,方外弟達受,時客新安,六舟。】/之13

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1836年之013則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1837

釋達受(六舟).四十七歲/刻〔松心堂〕長方朱文印。邊款為【六舟篆於吳郡滄浪亭,丁酉八月。】/之27

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1837年之027則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1840

釋達受(六舟).五十歲/刻〔懷米山房所藏〕正方白文印。邊款為【道光庚子九月廿日,六舟作。】/之38

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1840年之038則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
頁次   1  2  


資料與《篆刻年歷1051-1911》
一書同步.2001年4月16日出版
全頁無阻點瀏覽狀態
未設定  說明  設定
閱讀凡例