Home_The Chinese Seal Engraving professional website_Virtual Micro Studio
Virtual Micro Studio
會員登入  
真微書屋印學資料庫__點閱率58.1718173473456%篆刻年歷1051-1911__點閱率7.84952418069873%琳瑯滿目的數位化印譜__點閱率27.2093589130589%篆刻講座-方寸有情__點閱率1.4917151029124%當代篆刻家專區__點閱率3.32840198895006%真微書屋&黃嘗銘__點閱率1.60037128356966%真微書屋篆刻印學網__點閱率0.348811183464652%回首頁繁簡轉換後回首頁
 
 印學在線>篆刻年歷>依人物瀏覽>姓名檢索印庫搜尋  

 依年代瀏覽
 依人物瀏覽
 -- 隨機瀏覽
 -- 姓名檢索
 -- 姓名搜尋
 搜尋篆刻年歷
 關於篆刻年歷
 篆刻年歷書籍版
 篆刻年歷數位版
 索引檔下載

 
依繁體字筆順排序
2 劃-姓氏首字
      
3 劃-姓氏首字
       
4 劃-姓氏首字
                      
5 劃-姓氏首字
                    
6 劃-姓氏首字
          西          
7 劃-姓氏首字
                               
  
8 劃-姓氏首字
       
共 41 筆資料
 金一疇.月波.1707 ∼ ?.4則 金本摩齋.1830 ∼ 1871.3則
 金申之.2則 金石壽.式冑.1則
 金光先.一甫.1554±5 ∼ ?.5則 金作霖.甘叔.1789 ∼ 1837.2則
 金坊.季言.1890 ∼ ?.1則 金杏樓.城.2則
 金村.鈍金.1則 金宗暟.鈍金.2則
 金承誥.謹齋.1841 ∼ 1909.9則 金俊明.孝章.1602 ∼ 1675.2則
 金俊明2.2則 金南治.觀化.1則
 金城.拱北.1878 ∼ 1926.17則 金度.公度.1874 ∼ 1914.1則
 金洪銓.學山.1則 金禹民.宇民.1906 ∼ 1982.1則
 金恭仁.壽伯.2則 金桂科.嘯琴.2則
 金素娟.1則 金曼叔.1908 ∼ ?.1則
 金惟騤.叔良.2則 金梁.息侯.1則
 金逖.祖生.2則 金傑.頫將.2則
 金彭.壽伯.10則 金棫.松崖.4則
 金湜.本清.3則 金節盦.2則
 金農.冬心.1687 ∼ 1764.5則 金榜.檠齋.1735 ∼ 1801.6則
 金爾珍.吉石.1840 ∼ 1917.7則 金維堅.叔聞.1902 ∼ 1986.1則
 金肇洛.雲卿.3則 金銓.野田.3則
 金德樞.月笙.1860± ∼ 1929±.3則 金瞎牛.心蘭.1841 ∼ 1910﹢.4則
 金樹本.銕老.? ∼ 1886.2則 金鏐.地山.2則
 金鑒.明齋.1832 ∼ 1911.7則

                        
   
9 劃-姓氏首字
                               
    
10 劃-姓氏首字
                             
11 劃-姓氏首字
                               
      
12 劃-姓氏首字
                               
    
13 劃-姓氏首字
                      殿       
14 劃-姓氏首字
        {左木右神}          
15 劃-姓氏首字
                     
16 劃-姓氏首字
            
17 劃-姓氏首字
             
18 劃-姓氏首字
          
19 劃-姓氏首字
          
20 劃-姓氏首字
     
21 劃-姓氏首字
  
22 劃-姓氏首字
 
23 劃-姓氏首字
 
24 劃-姓氏首字