Home_The Chinese Seal Engraving professional website_Virtual Micro Studio
Virtual Micro Studio
會員登入  
真微書屋印學資料庫__點閱率58.0604502706705%篆刻年歷1051-1911__點閱率7.84064522585626%琳瑯滿目的數位化印譜__點閱率27.3373154563462%篆刻講座-方寸有情__點閱率1.48804630281315%當代篆刻家專區__點閱率3.3236514913659%真微書屋&黃嘗銘__點閱率1.60204763082871%真微書屋篆刻印學網__點閱率0.347843622119283%回首頁繁簡轉換後回首頁
 
 印學在線>篆刻年歷>依人物瀏覽>姓名檢索>徐康印庫搜尋  

 依年代瀏覽
 依人物瀏覽
 -- 隨機瀏覽
 -- 姓名檢索
 -- 姓名搜尋
 搜尋篆刻年歷
 關於篆刻年歷
 篆刻年歷書籍版
 篆刻年歷數位版
 索引檔下載

 
2011年1月1日起,本單元全面開放與《篆刻年歷1051-1911》全書相同的內容。
《篆刻年歷1051-1911》全書內容如有未盡事誼,請多利用真微印庫搜尋/瀏覽。
徐康(窳叟).1814 ∼ 1888﹢
徐寅共有 6 則徐悲鴻
1814

徐康(窳叟).一歲/長洲(今江蘇蘇州)人。字子晉,號窳叟。齋堂為莘田研室、心太平軒。長洲諸生。工詩畫,篆隸、刻印靡不研究,尤精鑒別,凡法書名畫、金石碑帖、古本書籍以及文房古器珍秘之品皆洞悉源流,楊□翁以宋商邱稱之。兼通岐黃。嗜悲盦刻印,嘗盡得沈韻初、魏稼孫兩家舊藏,並屬葉為銘纂輯為譜,得數十冊,並拓其旁款,蔚為鉅觀。/之24
真微書屋註:吳昌碩曾為其刻〔今年政七十邪〕一印,款記:【窳叟讀王右軍十七帖,屬刻此語,因窳叟明年七十矣。壬午十月,吳俊并記。】按壬午為一八八二年,故知其一八八三年為七十歲,推其生年則為一八一四年。又,吳昌碩於一八八八年尚為其刻〔窳闇〕一印,款署:【窳庵印,倉石刻,時戊子歲杪。】,則其歿年在一八八八年之後。

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1814年之024則相同。

1882

吳昌碩(缶廬).卅九歲/為徐康(窳叟.六十九歲)刻〔今年政七十邪〕扁方朱文印。邊款為【窳叟讀王右軍十七帖,屬刻此語,因窳叟明年七十矣。壬午十月,吳俊并記。】/之39

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1882年之039則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1883

徐康(窳叟).七十歲/茲奉檄航海北征。/之7

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1883年之007則相同。

1883

徐康(窳叟).七十歲/撰寫〈《削觚廬印存》題識〉一文。本文全長計五一字,加註句讀標點後共計長六一字。/之8

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1883年之008則相同。

本文下載..-3
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1888

徐康(窳叟).七十五歲後卒/一八一四年生。長洲諸生。工詩畫,篆隸、刻印靡不研究,尤精鑒別,凡法書名畫、金石碑帖、古本書籍以及文房古器珍秘之品皆洞悉源流,楊□翁以宋商邱稱之。兼通岐黃。嗜悲盦刻印,嘗盡得沈韻初、魏稼孫兩家舊藏,並屬葉為銘纂輯為譜,得數十冊,並拓其旁款,蔚為鉅觀。存世有《前塵夢影錄》、《神明鏡詩》、《心太平軒醫集》。/1888﹢/之2

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1888年之002則相同。

1888

吳昌碩(缶廬).四十五歲/為徐康(窳叟.七十五歲)刻〔窳闇〕正方朱文印。邊款為【窳庵印,倉石刻,時戊子歲杪。】/之45
真微書屋註:徐康,號窳叟。此印或為其所有?

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1888年之045則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像


資料與《篆刻年歷1051-1911》
一書同步.2001年4月16日出版
全頁無阻點瀏覽狀態
未設定  說明  設定
閱讀凡例